Regulamin promocji

 

„Darmowa dostawa przy zamówieniu odbitek”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Promocji jest firma ARTsourcing Sonia Langhans z siedzibą w Ksawerowie

 2. Akcja prowadzona jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem www.facebook.com/obiektywnafoto/

 3. Przystępując do promocji, Klient akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w promocji.

 4. Organizator oświadcza, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani też tworzona we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Promocji powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Promocji .

 

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PROMOCJI

 

 1. Przedmiotem Promocji jest skorzystanie z darmowej dostawy odbitek na terenie Pabianic oraz Ksawerowa

 2. Promocja trwa od 19.03.2020 do 31.03.2020

 3. Zamówienie należy złożyć do godziny 12:00 w dni od poniedziałku do piątku 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W AKCJI

 

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny i nieodpłatny.

 2. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

     • posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski

     • Ukończyła 18 lat

     • Posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®

     • zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 3 Regulaminu.

     • Wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Promocji w celach związanych z Promocją.

 3. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie zamówienia na kwotę minimum 50 zł brutto.
   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

 2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage”u.

Copyright © 2018 Sonia Langhans

 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zdjęcia umieszczone na stronie są własnością ARTsourcing Sonia Langhans.

 Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć jest zabronione !