Regulamin akcji

„#PozujęDlaOBIEKTYWNEJ”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem akcji jest firma ARTsourcing Sonia Langhans z siedzibą w Pabianicach
 2. Akcja prowadzona jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem www.facebook.com/obiektywnafoto/
 3. Akcja prowadzona jest w celu wyłonienia Małej Modelki i Małego Modela studia fotograficznego Obiektywna.
 4. Przystępując do konkursu , poprzez wysłanie zgłoszenia, uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w konkursie.
 5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

 

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

 

 1. Przedmiotem konkursu jest zamieszczenie pod postem konkursowym zdjęcia swojego dziecka w wieku od roku do 12 lat, na którym będzie umieszczone również logo studia Obiektywna. Sposób wykonania logo przez uczestnika jest dowolny.
 2. Zdjęcia pod postem można umieszczać od dnia publikacji postu konkursowego do dnia 07.0.4.2019 do godz. 23:59.
 3. W dniu 08.04.2019r. zostanie podany link do ankiety do niejawnego głosowani na Małą Modelkę i Małego Modela marki Obiektywna.
 4. Koniec głosowania nastąpi w dniu 11.04.2019r. o godzinie 12:00.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W AKCJI

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
     • posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski
     • Ukończyła 18 lat
     • Posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®
     • zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 4 Regulaminu.
     • Wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody
 3. Warunkiem otrzymania tytułu Małej Modelki i Małego Modela Obiektywnej jest obecność opiekuna prawnego oraz dziecka w dniu odczytania wyników Konkursu. W przypadku nieobecności, tytuł przechodzi na kolejną osobę z największą ilością głosów z przeprowadzonej ankiety.

 

PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. W celu wzięcia udziału w Akcji wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu jednego Zgłoszenia Konkursowego.
 2. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt. „Przedmiot i czas trwania konkursu” będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane  Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
 3. Laureatami konkursu zostają dzieci, które zdobędą najwięcej głosów w niejawnej ankiecie.
 4. Po zakończeniu Konkursu zostanie wyłonionych dwóch Laureatów Konkursu, po jednym z każdej płci.
 5. Laureaci zostaną wybrani spośród wszystkich uczestników, którzy spełnili warunki uczestnictwa w konkursie.
 6. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni podczas uroczystego przyjęcia z okazji urodzin studia fotograficznego Obiektywna orz Kina Tomi w dniu 14.04.2019r. o godz. 17:00. W przypadku nieobecności wyczytanego laureata oraz jego opiekuna prawnego, laureatem zostaje kolejna osoba, która otrzymała największą ilość głosów w przeprowadzonej ankiecie.
 7. Miejscem ogłoszenia wyników będzie scena ustawiona obok budynku Kina Tomi, tj. w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 4.

 

NAGRODY

 

 1. Nagrodą w konkursie jest współpraca ze studiem fotograficznym Obiektywna.
 2. W skład Nagrody chodzi:
     • Angaż do komercyjnych sesji zdjęciowych
     • Testowanie dwóch największych scenografii w ciągu roku bez opłat
     • Promocja wizerunku dziecka

 

 1. Nie ma możliwości wymiany Nagrody na równowartość pieniężną

 

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. W celu uniknięcia wątpliwości autorem Fotografii w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych jest Fotograf.
 2. Przedstawiciel ustawowy Laureata konkursu udziela nieodwołalnej zgody na posługiwanie się przez Fotografa swoim wizerunkiem w celach reklamowych, polegających na umieszczeniu egzemplarza takiej fotografii: w witrynie siedziby fotografa, na stronie internetowej fotografa, w materiałach marketingowych Fotografa (portfolio), folderach oraz na wernisażach i wystawach.

 

WYNAGRODZENIE I KOSZTY POWSTAŁE PRZY WYKONYWANIU ZDJĘĆ

 

 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz wykonawcy wynagrodzenia podstawowego w wysokości 1 zł/ brutto.
 2. Wszystkie dodatkowe produkty lub ujęcia, które nie są zawarte w przedmiocie umowy  będą wyceniane zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień tego zamówienia.
 3. Strony ustalają, że koszty dojazdu ponosi we własnym zakresie każda ze stron.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage”u.

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Copyright © 2018 Sonia Langhans

 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zdjęcia umieszczone na stronie są własnością ARTsourcing Sonia Langhans.

 Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć jest zabronione !